ถึง

กรมควบคุมโรค จับมือ 13 อปท. MOU ร่วมลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน

16 กุมภาพันธ์ 60
จำนวนคนอ่าน 610

 
          กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 13 แห่ง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการดำเนินงานลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยเน้นป้องกันและควบคุมโรคหัวใจขาดเลือด ซึ่งพบว่าในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ข้อมูลล่าสุดในปี 2558 มีผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือด 18,922 ราย       
          วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2560) ที่โรงแรมริชมอนด์  จังหวัดนนทบุรี  นายแพทย์อัษฎางค์  รวยอาจิณ  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมผู้บริหารจากกรมควบคุมโรค และผู้ร่วมลงนามจาก 13 หน่วยงาน ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการดำเนินงานลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายท้องถิ่น ภาครัฐ และเอกชน ให้เกิดการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชนแบบยั่งยืนและขยายผลต่อไป
           ทั้งนี้ กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs) ที่เป็นปัญหาที่สำคัญของไทย เช่น โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคเบาหวาน เป็นต้น ซึ่งเป็นภัยเงียบที่ส่งผลต่อสุขภาพ ทำให้เจ็บป่วยและเสียชีวิตจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ โดยองค์การอนามัยโลก คาดว่าในปี 2574 ประชากรโลกจะเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจถึง 23 ล้านคน ส่วนในประเทศไทย จากข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข พบว่าตั้งแต่ปี 2555–2558 อัตราตายต่อประชากรแสนคนด้วยโรคหัวใจขาดเลือดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือ 23.45, 26.91, 27.83 และ 28.92 ตามลำดับ โดยข้อมูลล่าสุดในปี 2558 มีผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือด จำนวน 18,922 ราย 
          นายแพทย์อัษฎางค์ กล่าวต่อไปว่า เมื่อปี 2559 ที่ผ่านมา กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการโครงการองค์กรหัวใจดีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครใจในจังหวัดที่มีอัตราตายด้วยโรคหัวใจขาดเลือดสูง 15 จังหวัดแรก เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงาน เป็นองค์กรต้นแบบในการลดพฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด  
          ส่วนในปี 2560 นี้ กรมควบคุมโรค ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดังกล่าว ขยายผลการดำเนินงานลงสู่ชุมชน โดยมีพิธีลงนามบึนทึกข้อตกลงความร่วมมือลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ร่วมกับ 13 หน่วยงาน ได้แก่ 1.เทศบาลนครนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 2.เทศบาลเมืองน่าน จ.น่าน  3.เทศบาลเมืองสระบุรี จ.สระบุรี  4.เทศบาลเมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 5.เทศบาลเมืองลำตาเสา จ.พระนครศรีอยุธยา 6.เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จ.ราชบุรี 7.เทศบาลเมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 8.เทศบาลเมืองชุมพร จ.ชุมพร 9.เทศบาลเมืองตะกั่วป่า จ.พังงา 10.เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง จ.แพร่  11.เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ จ.อุทัยธานี  12.เทศบาลตำบลเขาพระงาม จ.ลพบุรี  และ 13.องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ จ.สิงห์บุรี
          สาระสำคัญของ MOU คือ ให้ทุกภาคส่วนของชุมชน ร่วมกับภาครัฐ และเอกชน ขับเคลื่อนชุมชนแบบมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของชุมชน ให้เกิดกระบวนการป้องกันและควบคุมโรคหัวใจขาดเลือดอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการดูแลสุขภาพในชุมชนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการระดมทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกระบวนการร่วมคิดร่วมทำในชุมชนอย่างเป็นระบบ  หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422
*******************************************************84/60
ข้อมูลจาก : สำนักโรคไม่ติดต่อ/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์ 0-2590-3857 / วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
 
 
Back