ถึง

กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า พร้อมระดมทรัพยากรในการแก้ไขปัญหาวัณโรคในพื้นที่เฉพาะ จ.กาญจนบุรี

17 มิถุนายน 60
จำนวนคนอ่าน 440

          กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาวัณโรคและวัณโรคดื้อยาในพื้นที่เฉพาะ  จ.กาญจนบุรี พร้อมระดมทรัพยากร ทั้งงบประมาณ ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเร่งรัดดำเนินงานในพื้นที่ หลังพบผู้ป่วยวัณโรคใน จ.กาญจนบุรี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุดปี 2559 พบผู้ป่วยเกือบ 1,000 ราย    
          วันนี้ (17 มิถุนายน 2560) นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พญ.ดารณี วิริยกิจจา ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค  พญ.ผลิน กมลวัทน์ ผู้อำนวยการสำนักวัณโรค และคณะนายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค ประกอบด้วย นพ.สมบัติ แทนประเสริฐสุข  พญ.ศรีประพา เนตรนิยม  พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์ และ นพ.อรรถพล ชีพสัตยากร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาวัณโรคในพื้นที่เฉพาะ จ.กาญจนบุรี โดยมี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  พญ.ฤทัย วรรธนวินิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา และคณะให้การต้อนรับ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
          นพ.เจษฎา  กล่าวว่า  กรมควบคุมโรค มีนโยบายและกิจกรรมที่เน้นการเร่งรัดค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มประชากรเสี่ยง ให้เข้าสู่การรักษาที่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำ เพราะเสี่ยงต่อการติดเชื้อและป่วยเป็นวัณโรคมากกว่าประชากรทั่วไป 7-10 เท่า และขอความร่วมมือโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ทั้งในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมดำเนินการตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะติดเชื้อและป่วยเป็นวัณโรคมากขึ้นเช่นกัน
          ส่วนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาวัณโรคและวัณโรคดื้อยาใน จ.กาญจนบุรี สำนักงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีและหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและประชาสังคม ได้ร่วมกันดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมวัณโรคมาตั้งแต่ปี 2552 แต่ก็ยังคงพบปัญหาวัณโรคและวัณโรคดื้อยามาอย่างต่อเนื่อง  โดยจากข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคใน จ.กาญจนบุรี พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2556-2559 จาก 868, 917, 955 และ 986 ตามลำดับ ผลสำเร็จการรักษาเฉลี่ยร้อยละ 81 หส่วนวัณโรคดื้อยาหลายขนานสะสมตั้งแต่ปี 2553-2559 รวมทั้งสิ้น 254 ราย ในจำนวนนี้ส่วนใหญ่ได้รับเชื้อวัณโรคดื้อยาตั้งแต่เริ่มแรก (วัณโรคดื้อยาปฐมภูมิ) ผลสำเร็จการรักษาร้อยละ 45 และเสียชีวิตร้อยละ 48 สาเหตุจากมีโรคแทรกซ้อนระหว่างการรักษา มารับการรักษาช้า ขาดยา ย้ายที่อยู่ ไม่สมัครใจรักษา แพ้ยา และยังพบว่าบุคคลากรทางการแพทย์ได้รับเชื้อวัณโรคและป่วยเป็นวัณโรคทุกปี
            นพ.เจษฎา  กล่าวต่อไปว่า ในเรื่องนี้ กรมควบคุมโรค ได้ให้ความสำคัญและให้ปัญหาเร่งด่วน โดยสนับสนุนการใช้มาตรการต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงาน เพี่อควบคุมปัญหาวัณโรคและวัณโรคดื้อยาในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้การสนับสนุน ทั้งงบประมาณ ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 1.สนับสนุนการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกโดยใช้ รถ Mobile X-ray 2.สนับสนุนการดูแลรักษาให้เข้าถึงการรักษาที่ได้มาตรฐาน เน้นการดูแลผู้ป่วยเป็นรายบุคคล ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางโดยทีมสหวิชาชีพ  3.สนับสนุนและสงเคราะห์ผู้ป่วยที่มีปัญหา เช่น กลุ่มไม่มีที่อยู่อาศัย ไร้ญาติ มีอาการทางจิต สูงอายุ เป็นต้น  4.จัดหายาและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการดำเนินงาน เช่น ให้เข้าถึงการตรวจวินิจฉัยวัณโรคดื้อยา การติดเชื้อวัณโรค โดยวิธีชีวโมเลกุล จัดหาสูตรยาระยะสั้นในการรักษาวัณโรคดื้อยาหลายขนาน และรวมถึงสูตรยาระยะสั้นในการรักษาบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อวัณโรคแฝง  5.สนับสนุนงบประมาณและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ให้สอดคล้องและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่  และ 6.สนับสนุนคู่มือแนวทาง มาตรฐานการดำเนินงานในพื้นที่ หากประชาชนมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สำนักวัณโรค โทร 0-2212-2279 กด 4 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422
 
*******************************************************149/60
ข้อมูลจาก : สํานักวัณโรค / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์ 0-2590-3857 / วันที่ 17 มิถุนายน 2560
 
 
Back