ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
 • avatar
  position ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
  name ชื่อ : นายแพทย์วิชาญ ปาวัน
  telephone โทรศัพท์ : 02-5903856
  fax โทรสาร : 02-5903386
  mail อีเมล์ : vichan_pawun@yahoo.com
 
กลุ่มบริหารทั่วไป
 • avatar
  position ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล/รักษาการหัวหน้ากลุ่ม
  name ชื่อ : นางสาววันทนา วงษ์บุตร
  telephone โทรศัพท์ : 02-5903860 / 084-0481532
  fax โทรสาร : 02-5903386
  mail อีเมล์ : wantana.thep@gmail.com
 • avatar
  position ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
  name ชื่อ : นางสาวธนิตา บุญมาเลิศ
  telephone โทรศัพท์ : 085-0591046
  fax โทรสาร : 025903386
  mail อีเมล์ : vacela-2007@hotmail.com
 • avatar
  position ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
  name ชื่อ : นางสาววัชลี ชูชิต
  telephone โทรศัพท์ : 089-5259400
  fax โทรสาร : 02-5903386
  mail อีเมล์ : toomtimm@hotmail.com
 • avatar
  position ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
  name ชื่อ : นางสาวพรพิมล พรไพศาลศักดิ์
  telephone โทรศัพท์ : 084-1755929
  fax โทรสาร : 02-5903386
  mail อีเมล์ : pimol_nan@hotmail.com
 • avatar
  position ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  name ชื่อ : นางสาวชุรีพร โพธิ์เจริญ
  telephone โทรศัพท์ : 02-5903861 / 087-6109414
  fax โทรสาร : 02-5903386
  mail อีเมล์ : chuchu4326@gmail.com
 • avatar
  position ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
  name ชื่อ : นางสาวไพรินทร์ เจริญทรัพย์
  telephone โทรศัพท์ : 087-0478677
  fax โทรสาร : 02-5903386
  mail อีเมล์ : phairin_ja@hotmail.com
 • avatar
  position ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ
  name ชื่อ : นางสาวณัฐสิณี สุทธิทวีโรจน์
  telephone โทรศัพท์ : 02-5903861 / 081-9385713
  fax โทรสาร : 02-5903386
  mail อีเมล์ : am_jayy@hotmail.com
 • avatar
  position ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
  name ชื่อ : นายอรรถกร อิศรางกูร ณ อยุธยา
  telephone โทรศัพท์ : 081-0933067
  fax โทรสาร : 02-5903386
  mail อีเมล์ : -
 
กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรและภาคีเครือข่าย
 • avatar
  position ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ/หัวหน้ากลุ่ม
  name ชื่อ : นายธนพล รัตนเศวตศักดิ์
  telephone โทรศัพท์ : 02-5903861/081-8192148
  fax โทรสาร : 02-5903386
  mail อีเมล์ : tongddc@gmail.com
 • avatar
  position ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  name ชื่อ : นางสาวสิริกาญจน์ ถมยาศิริกุล
  telephone โทรศัพท์ : 02-5903860 / 084-4248427
  fax โทรสาร : 02-5903386
  mail อีเมล์ : sirikan_thomya@hotmail.com
 • avatar
  position ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  name ชื่อ : นางสาวรุจยา แก้วทรัพย์ศักดิ์
  telephone โทรศัพท์ : 086-8087288
  fax โทรสาร : 02-5903386
  mail อีเมล์ : o_rujaya@yahoo.com
 • avatar
  position ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  name ชื่อ : นางสาวพรนิภา เปรมแปลก
  telephone โทรศัพท์ : 087-9041309
  fax โทรสาร : 02-5903386
  mail อีเมล์ : ponipa_premplack@hotmail.com
 • avatar
  position ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
  name ชื่อ : นางสาวชมพูนุท พรหมมายนต์
  telephone โทรศัพท์ : 02-5903860 / 088-5810158
  fax โทรสาร : 02-5903386
  mail อีเมล์ : choompuunut.prom@gmail.com
 • avatar
  position ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
  name ชื่อ : นางสาวภัทราภรณ์ จำปี
  telephone โทรศัพท์ : 02-5903860 / 084-6976560
  fax โทรสาร : 02-5903386
  mail อีเมล์ : b.minework@hotmail.com
 
กลุ่มพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีการสื่อสาร
 • avatar
  position ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ/หัวหน้ากลุ่ม
  name ชื่อ : นางนิรันตา ศรีบุญทิพย์
  telephone โทรศัพท์ : 02-5903859 / 098-0155744
  fax โทรสาร : 02-5903386
  mail อีเมล์ : niranta.pr@gmail.com
 • avatar
  position ตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่
  name ชื่อ : นายกฤษกร คนหาญ
  telephone โทรศัพท์ : 02-5903857 / 089-5301733
  fax โทรสาร : 02-5903386
  mail อีเมล์ : pop_sd_ad@hotmail.com
 • avatar
  position ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  name ชื่อ : นายโยธิน วรรณทอง
  telephone โทรศัพท์ : 02-5903860 / 089-5152751
  fax โทรสาร : 02-5903386
  mail อีเมล์ : yothin_w@outlook.com
 • avatar
  position ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่จ้างเหมาโครงการฯ
  name ชื่อ : นางสาวภาวินี ชาญเชิงค้า
  telephone โทรศัพท์ : 02-5903860
  fax โทรสาร : 02-5903386
  mail อีเมล์ : pawinee.smile@gmail.com
 • avatar
  position ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่จ้างเหมาโครงการฯ
  name ชื่อ : นางสาวสุชานาถ เอี่ยมกาย
  telephone โทรศัพท์ : 02-5903860
  fax โทรสาร : 02-5903386
  mail อีเมล์ : lullaby_hippyz@hotmail.com
 
กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยงในภาวะฉุกเฉิน
 • avatar
  position ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ/หัวหน้ากลุ่ม
  name ชื่อ : ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์
  telephone โทรศัพท์ : 02-5903855 / 085-1882684
  fax โทรสาร : 02-5903386
  mail อีเมล์ : pk_taisu@yahoo.com
 • avatar
  position ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ 3
  name ชื่อ : นางสาวกมลวรรณ กลีบโกมุท
  telephone โทรศัพท์ : 02-5903860 / 081-2791395
  fax โทรสาร : 02-5903386
  mail อีเมล์ : mccadora_nong@hotmail.com
 • avatar
  position ตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่
  name ชื่อ : นางสาวพนิดา โกมลนาค
  telephone โทรศัพท์ : 02-5903860 / 088-0063359
  fax โทรสาร : 02-5903386
  mail อีเมล์ : koki.panida@hotmail.com
 • avatar
  position ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
  name ชื่อ : นางสาวสุดจิตต์ ตรีวิจิตรศิลป์
  telephone โทรศัพท์ : 02-5903855 / 095-9531677
  fax โทรสาร : 02-5903386
  mail อีเมล์ : giftgab_77@hotmail.com
 • avatar
  position ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
  name ชื่อ : นายกรกกฎ ดวงผาสุข
  telephone โทรศัพท์ : 02-5903855 / 082-7875989
  fax โทรสาร : 02-5903386
  mail อีเมล์ : artsilapa@gmail.com
 • avatar
  position ตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่
  name ชื่อ : นายธนากร ศรีอำพร
  telephone โทรศัพท์ : 02-5903855 / 089-4887625
  fax โทรสาร : 02-5903860
  mail อีเมล์ : rcbd_media@hotmail.com
 • avatar
  position ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
  name ชื่อ : นายธนวัต จินดาประชา
  telephone โทรศัพท์ : 02-5903860 / 095-8896609
  fax โทรสาร : 02-5903386
  mail อีเมล์ : hippopotamusnaja@gmail.com
 • avatar
  position ตำแหน่ง : จ้างเหมาโครงการฯ
  name ชื่อ : นายจักรพงค์ พิมา
  telephone โทรศัพท์ : 02-5903855 / 087-9193307
  fax โทรสาร : 02-5903386
  mail อีเมล์ : sua_phima@yahoo.com
 • avatar
  position ตำแหน่ง : จ้างเหมาโครงการฯ
  name ชื่อ : นางสาวฐิศิยา ลิ่มกุล
  telephone โทรศัพท์ : 02-5903855 / 085-1178340
  fax โทรสาร : 02-5903386
  mail อีเมล์ : mojto@t2631@hotmail.com
 • avatar
  position ตำแหน่ง : จ้างเหมาโครงการฯ
  name ชื่อ : นางพรรษา ชุมเกษียน
  telephone โทรศัพท์ : 02-5903855 / 081-9244559
  fax โทรสาร : 02-5903386
  mail อีเมล์ : pansa.ch@gmail.com
 • avatar
  position ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่จ้างเหมาโครงการฯ
  name ชื่อ : นางสาววันวิสาข์ กัลยาไสย
  telephone โทรศัพท์ : 02-5903855
  fax โทรสาร : 02-5903386
  mail อีเมล์ :
 • avatar
  position ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่จ้างเหมาโครงการฯ
  name ชื่อ : นายศุภฤกษ์ นรมั่ง
  telephone โทรศัพท์ : 02-5903861
  fax โทรสาร : 02-5903386
  mail อีเมล์ : kakar19791979@gmail.com
 
กลุ่มวิชาการเผยแพร่และมวลชนสัมพันธ์
 • avatar
  position ตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ/หัวหน้ากลุ่ม
  name ชื่อ : นางสาววิไล ชูเกียรติศิริ
  telephone โทรศัพท์ : 02-5903859 / 089-2032967
  fax โทรสาร : 02-5903386
  mail อีเมล์ : -
 • avatar
  position ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ
  name ชื่อ : นายอุดมศักดิ์ อุดมดี
  telephone โทรศัพท์ : 02-5903857 / 087-2492625
  fax โทรสาร : 02-5903386
  mail อีเมล์ : udomsak_u@hotmail.com
 • avatar
  position ตำแหน่ง : นายช่างศิลป์ชำนาญงาน
  name ชื่อ : นายชูชาติ ใจอารีย์
  telephone โทรศัพท์ : 02-5903857 / 081-9105162
  fax โทรสาร : 02-5903386
  mail อีเมล์ : chuc.pr008@gmail.com
 • avatar
  position ตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่
  name ชื่อ : นางสาวอุมาภรณ์ ชัยวัฒนอุดร
  telephone โทรศัพท์ : 02-5903862 / 084-1141733
  fax โทรสาร : 02-5903386
  mail อีเมล์ : poo.pr@hotmail.com
 • avatar
  position ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
  name ชื่อ : นายกฤษฎา แก้วเงิน
  telephone โทรศัพท์ : 02-5903862 / 086-2558707
  fax โทรสาร : 02-5903386
  mail อีเมล์ : kridsada.bird@gmail.com