ข่าวสาร
ผลวิจัยหมู่บ้านต้นแบบลด-เลิกบุหรี่ชี้ครอบครัวมีส่วนแก้พฤติกรรม
23/12/2556 จำนวนคนอ่าน 242 ครั้ง
ข่าวสด ฉบับวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556
 
          นายสมภพ แสงจันทร์ นักวิชาการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม หนึ่งในทีมวิจัยโครงการ "หมู่บ้านต้นแบบลดละเลิกบุหรี่โดยชุมชนมีส่วนร่วม" ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า จากการวิจัยเพื่อหารูปแบบหมู่บ้านต้นแบบ ในการลด ละ และเลิกบุหรี่ โดยชุมชนมีส่วนร่วม ที่หมู่บ้านหนองย่างชิ้น ต.หนองย่างชิ้น อ.เรณูนคร จ.นครพนม ซึ่งมีสมาชิกในหมู่บ้านร่วมเข้าโครงการลดละเลิกบุหรี่ในชุมชน 15 คน และครอบครัว ผู้ที่สูบบุหรี่ 15 ครัวเรือน โดยศึกษาระหว่างเดือนส.ค. 2555 - ก.ค. 2556
          "จากการศึกษาพบว่า มีคนสูบบุหรี่ 15 คน หรือ ร้อยละ 6.25 เป็นเพศชาย 15 คน ส่วนใหญ่มีอายุ 30-49 ปี ร้อยละ 66.67 อายุน้อยสุด 21 ปี และอายุมากสุด 54 ปี ระยะเวลาที่สูบบุหรี่ 10-20 ปี ร้อยละ 53.33 ปริมาณที่สูบวันละ 1 ซอง ร้อยละ 46.67 สาเหตุที่ทำให้สูบบุหรี่ คือ เพื่อดับกลิ่นคาวหลังรับประทานอาหาร อยากลอง คลายเครียด มีแหล่งจำหน่ายใกล้บ้าน เป็นต้น โดยกระบวนการมีส่วนร่วมในการเลิกบุหรี่ ทำให้มีผู้ที่เลิกสูบบุหรี่ได้ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และพบบุคคลต้นแบบที่มีวิธีการเลิกบุหรี่ได้อย่างเด็ดขาด ส่วนอีก 10 คน แม้จะยังเลิกสูบไม่ได้แต่ก็มีการลดปริมาณการสูบลง" นายสมภพกล่าว
          น.ส.กาญจนา ทองทั่ว พี่เลี้ยงโครงการ ภาคอีสานใต้ กล่าวว่า จากการวิจัยทำให้เห็นว่าเมื่อนำมาตรการต่างๆ ทั้งการทำข้อตกลง การสร้างขวัญกำลังใจ สร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน ร.ร. ทำให้ชุมชนตระหนักถึงปัญหาและขยายความร่วมมือครอบคลุมขึ้น การแก้ปัญหาทำได้ด้วยการตัดวงจรการสูบบุหรี่ตั้งแต่เด็ก สร้างมาตรการชุมชนเพื่อปกป้องเด็ก งานวิจัยช่วยลดปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่และยาเส้นด้วยภูมิคุ้มกันของชุมชนเอง ซึ่งมีกระบวนการหาวิธีลด ละ เลิก ทำให้ผู้นำชุมชนมี ส่วนร่วมและสร้างนโยบายสาธารณะของชุมชนจากกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน