สธ. ขอความร่วมมือผู้กลับจากประเทศเสี่ยง“เมอร์ส-โควี”ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
05/06/2558 จำนวนคนอ่าน 2536 ครั้ง

          กระทรวงสาธารณสุข เผยประเทศไทยยังไม่มีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางเข้า-ออกพื้นที่เสี่ยง กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง อาทิ ซาอุดิอารเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์  ทั้งประกอบศาสนกิจ ท่องเที่ยว ทำงาน ศึกษา ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด โดยมีระบบให้ความรู้ คำแนะนำ รวมทั้งติดตามเฝ้าระวังผู้เดินทางกลับจากประเทศตะวันออกกลางเป็นเวลา 14  วัน
          นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2012หรือ“เมอร์ส-โควี” ของประเทศไทย ว่า เพื่อเป็นการเตรียมพร้อม เนื่องจากประชาชนมีการเดินทางไป-มา ประเทศแถบตะวันออกกลาง อาทิ ซาอุดิอาระเบีย
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ ซึ่งเป็นพื้นที่พบการระบาดของโรค เพื่อประกอบประกอบศาสนกิจ ท่องเที่ยว ทำงาน ศึกษา  กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางระบบเฝ้าระวังและการคัดกรองผู้ป่วย การควบคุมป้องกันการติดเชื้อ และการแพร่กระจายของเชื้อ การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการดูแลรักษาในโรงพยาบาล  โดยมีการให้ความรู้ คำแนะนำประชาชน รวมทั้งระบบการติดตามเฝ้าระวัง ผู้เดินทางกลับจากประเทศตะวันออกกลางเป็นเวลา 14  วัน  ทั้งนี้ หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หรือมีอาการไข้สูง หอบเหนื่อยหายใจลำบากขอให้ไปพบแพทย์ทันทีพร้อมแจ้งประวัติการเดินทางไปต่างประเทศด้วย หรือโทรปรึกษาสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่เว็บไซต์สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค (http://beid.ddc.moph.go.th)          
           นายแพทย์โสภณกล่าวว่า โรคนี้ พบในคนครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2555 ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศในแถบตะวันออกกลาง ติดต่อผ่านการแพร่กระจายผ่านละอองฝอยน้ำมูก น้ำลาย จากการไอ จาม ผู้ที่จะเดินทางไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงหรือมีการระบาด ขณะนี้องค์การอนามัยโลกยังไม่มีข้อห้ามในการเดินทาง แต่ขอให้เคร่งครัด การรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล โดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวาน โรคปอดเรื้อรัง  โรคไตวาย หรือผู้ที่ภูมิต้านทานต่ำ ควรระวังเป็นพิเศษ  ควรปฏิบัติตัว ดังนี้ 1.หลีกเลี่ยงสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจหรือผู้ที่มีอาการไอหรือจาม 2.ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่   3.หลีกเลี่ยงการเข้าไปสัมผัสกับฟาร์มสัตว์หรือสัตว์ป่าต่างๆ หรือดื่มนมอูฐดิบไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ ซึ่งอาจเป็นแหล่งรังโรคได้  4.ถ้ามีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หลีกเลี่ยงคลุกคลีกับบุคคลอื่น สวมหน้ากากป้องกันโรค ล้างมือให้สะอาด และรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
          รายงานองค์การอนามัยโลก เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012จำนวน 1,172 ราย เสียชีวิต 442 ราย จาก 25 ประเทศ  โดยในเอเชียปีนี้พบที่เกาหลีใต้และจีน สำหรับประเทศไทยขณะนี้ยังไม่พบรายงานผู้ป่วยยืนยันโรคนี้

 

                            **************************************    5 มิถุนายน 2558
ข้อมูล สำนักสารนิเทศ สป.สธ.