สคร.๗ จ.ขอนแก่น เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมค้นหาผู้ป่วยวัณโรค ตามแนวคิด “ถึงเวลา ต้องค้นหา รักษาวัณโรคให้หาย” เนื่องในวัน วัณโรคสากล
27/03/2562 จำนวนคนอ่าน 417 ครั้ง


สคร.๗ จ.ขอนแก่น เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมค้นหาผู้ป่วยวัณโรค ตามแนวคิด   “ถึงเวลา ต้องค้นหา รักษาวัณโรคให้หาย” เนื่องในวัน วัณโรคสากล

        นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สหพันธ์องค์กรต่อต้านวัณโรคและโรคปอดนานาชาติ กำหนดให้วันที่ ๒๔ มีนาคม ของทุกปีเป็นวันวัณโรคสากล(World TB Day) เพื่อย้ำเตือนให้ประชากรทั่วโลกตระหนักถึงอันตรายจากวัณโรคและร่วมกันต่อต้านวัณโรค โดยในปี ๒๕๖๒ ได้กำหนดประเด็นรณรงค์ว่า “ถึงเวลา ต้องค้นหา รักษาวัณโรคให้หาย” เน้นเร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค โดยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการวินิจฉัยในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรค ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ต้องขังในเรือนจำ แรงงานต่างด้าว และกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันและการรักษาวัณโรค

         ประเทศไทยเป็น ๑ ใน ๑๔ ประเทศที่มีปัญหาวัณโรครุนแรง คือ มีผู้ป่วยวัณโรคสูง มีผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีสูง และมีผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานสูง โดยประมาณการว่าจะมีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ๑๐๘,๐๐๐ รายต่อปี และเสียชีวิตจากวัณโรคกว่า ๑๒,๐๐๐ รายต่อปี ที่สำคัญยังก่อให้เกิดวัณโรคดื้อยาหลายขนานที่คาดว่าอาจมีมากถึง ๓,๙๐๐ ราย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักถึงปัญหานี้มาโดยตลอด จึงได้ดำเนินงานควบคุมวัณโรคตามแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ แต่การดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายหน่วยงาน และสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน ในการมีส่วนร่วมในการควบคุมวัณโรค ได้แก่ การค้นหา การรักษา การส่งต่อ การรายงานข้อมูลผู้ป่วย รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้วัณโรคสู่ประชาชน ผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน ก่อให้เกิดความร่วมมือในการควบคุมวัณโรคของทุกภาคส่วนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับสถานการณ์ผู้ป่วยวัณโรคในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๗ ประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ ในปี ๒๕๖๒ พบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนรักษาจำนวน ๒,๗๗๕ ราย

         นายแพทย์ธีรวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า วัณโรคเป็นโรคติดต่อเรื้อรัง เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง ติดต่อได้โดยการไอ จาม ทำให้เชื้อกระจายในอากาศ และเข้าสู่ร่างกายได้ทางการหายใจ โดยอาการของวัณโรคจะเริ่มจากไอเรื้อรังนานเกิน ๒ สัปดาห์ ไอมีเสมหะปนเลือด มีไข้ต่ำๆ เบื่ออาหาร น้ำหนักตัวลด ดังนั้นหากพบว่าตนเองหรือผู้ใกล้ชิดมีอาการดังกล่าว ขอให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยโรค และรักษาอย่างถูกวิธี สำหรับผู้ป่วยวัณโรค ขอให้กินยาให้ครบตามแพทย์แนะนำ แม้ว่าอาการจะดีขึ้นแล้ว ก็ต้องกินยาอย่างต่อเนื่องห้ามหยุดยาหรือลดยาเองโดยเด็ดขาด เพราะแม้อาการจะดีขึ้นบ้างแล้วแต่ยังคงมีเชื้ออยู่ หากกินยาไม่ครบ เชื้อวัณโรคที่ยังหลงเหลืออยู่ในร่างกายจะปรับตัวให้ทนต่อยารักษาทำให้เกิดภาวะเชื้อดื้อยา ซึ่งวัณโรคดื้อยานั้นจะรักษาได้ยากกว่า และมีค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาที่สูงถึง ๑.๒ แสนบาทต่อราย และถ้าเป็นวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมากจะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงถึง ๑.๒ ล้านบาทต่อราย หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกับวัณโรคสามารถสอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร ๑๔๒๒.     
 
 
 
ข้อมูล : สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
เผยแพร่ :  กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ ขอนแก่น
ศูนย์รับข้อร้องเรียนหมายเลข ๐๔๓-๒๒๒๘๑๘-๙
ต่อ ๖๑๑ งานกฎหมาย 
http://odpc7.ddc.moph.go.th/