สคร.12 สงขลา ย้ำ “ขับขี่ปลอดภัย มั่นใจ ไร้แอลกอฮอล์” ป้องกันอุบัติเหตุเมาแล้วขับช่วงสงกรานต์
11/04/2562 จำนวนคนอ่าน 588 ครั้ง
      อุบัติเหตุทางถนนยังคงเป็นปัญหาในประเทศไทย สร้างความสูญเสียด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอุบัติเหตุที่เกี่ยวเนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุเมาแล้วขับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ร่วม รณรงค์ ขับขี่ปลอดภัย มั่นใจ ไร้แอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562       
      จากสถานการณ์การบาดเจ็บทางถนนในเขต 12 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2557-2561 พบจำนวนผู้บาดเจ็บ ในพ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2560 ร้อยละ 1.9 ผู้บาดเจ็บเฉลี่ย 235-296 รายต่อวัน ผู้เสียชีวิตเฉลี่ย 3-4 รายต่อวัน โดยพบผู้บาดเจ็บทางถนน ใน 4 จังหวัด คือ จังหวัดสตูล สงขลา ยะลา และนราธิวาส และผู้เสียชีวิตทางถนน ใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดสงขลา และนราธิวาส ทั้งนี้ ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 15-19 ปี โดยผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นผู้ขับขี่ จากการใช้รถจักรยานยนต์ ถนนที่เกิดเหตุซึ่งทำให้เกิดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นถนนทางหลวง รองลงมาเป็นถนน อบต./หมู่บ้าน และถนนทางหลวงชนบท ในขณะที่วันที่เกิดเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีผู้บาดเจ็บมากที่สุดในวันที่ 13 เมษายน 2561 รองลงมาวันที่ 12 เมษายน 2561 และมีผู้เสียชีวิตมากที่สุด วันที่ 13 เมษายน 2561 รองลงมาวันที่ 16 เมษายน 2561 ช่วงเวลาเกิดเหตุที่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตมากที่สุดอยู่ระหว่างเวลา 16.00 - 19.59 น.     
      นอกจากนี้แล้ว ยังพบว่าผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ส่วนใหญ่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน 2561 ช่วงเวลา 19.00 - 20.59 น. และ 22.00 – 22.59 น. ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ อายุ 20 - 39 ปี ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 82.9 และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวก ร้อยละ 95.5 ทั้งนี้ผู้บาดเจ็บที่ไม่สวมหมวกส่วนใหญ่อายุ 20-39 ปี 
      ดร.นายแพทย์ สุวิช  ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวถึงพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่พาหนะ ในเขตสุขภาพที่ 12 ว่า ผู้ขับขี่ยานพาหนะดื่มแอลกอฮอล์ พบมากที่สุดจังหวัดตรัง รองลงมา สตูล และสงขลา ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ดื่มแอลกอฮอล์ พบมากที่สุดจังหวัดตรัง รองลงมา สงขลา และสตูล และยังพบว่ากลุ่มผู้ขับขี่ไม่สวมหมวกนิรภัย มากที่สุดคือจังหวัดนราธิวาส รองลงมา ยะลา และสตูล ส่วนกลุ่มผู้โดยสารที่ไม่สวมหมวกนิรภัยพบมากที่สุด คือจังหวัด ปัตตานี รองลงมา ตรัง และนราธิวาส  และการจำแนกอำเภอเสี่ยงในช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2562 จากค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559-2561 โดยในเขตสุขภาพที่ 12 มีอำเภอระดับความเสี่ยงสีแดงและสีส้ม อำเภอเสี่ยงสีแดง (จำนวนเฉลี่ยการเกิดอุบัติเหตุต่อวัน 2 ครั้งขึ้นไป) ได้แก่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ส่วน อำเภอเสี่ยงสีส้ม (จำนวนเฉลี่ยการเกิดอุบัติเหตุต่อวันน้อยกว่า 2 ครั้ง) ได้แก่ อำเภอเมือง ห้วยยอด กันตัง จังหวัดตรัง อำเภอเมือง ควนขนุน จังหวัดพัทลุง อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี และเมือง จังหวัดนราธิวาส  
      ดร.นายแพทย์ สุวิช กล่าวว่า สำหรับเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นวันหยุดหลายวัน ด้วยความห่วงใยพี่น้องประชาชนทุกคน ในการใช้รถใช้ถนนสำหรับการเดินทาง ขอให้เดินทางขับขี่ด้วยความปลอดภัย ทั้งนี้ พี่น้องประชาชนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยก่อนขับขี่ควรตรวจดูความเรียบร้อยของยานพาหนะ และเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมก่อนขับรถ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ เมื่อมีอาการเหนื่อยล้าหรือง่วงนอนระหว่างการเดินทางควรหยุดพักในจุดที่ปลอดภัย ไม่ขับรถเร็วเกินไป ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงระยะเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด
      “ที่สำคัญไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือเมาแล้วขับ อันเป็นต้นเหตุของการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของท่าน และเพื่อประชาชนทุกคนได้เดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย”
      หากพบเห็นอุบัติเหตุให้รีบโทรแจ้งขอความช่วยเหลือจากทีมแพทย์กู้ชีพ โทร.1669 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 1422 สายด่วนกรมควบคุมโรค