ถึง

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประสานงานโครงการยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรค

19 กันยายน 61
จำนวนคนอ่าน 1,479
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประสานงานโครงการยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรค
1. คุณสมบัติทั่วไป
          1.1  เป็นบุคคลธรรมดา, มีสัญชาติไทย
1.2  อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
          1.3  ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
          1.4  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
          1.5  มีความรู้ความสามารถด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป เช่น Microsoft Office เป็นต้น
          1.6  พิมพ์ดีดไทย/อังกฤษได้ อย่างน้อย 30 คำ/นาที
          1.7  มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล
          1.8  หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ
          1.9  มีความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
          1.10  ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ                   
                   วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือ ติดยาเสพติดให้โทษ
          1.11  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือเคยถูกลงโทษ                     
                   ไล่ออกหรือปลดออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  หรือตามกฎหมายอื่น
          1.12  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
          1.13  ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่               
                   เป็นโทษหรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
          2.1  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านสาธารณสุขศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ
          2.2  มีความรู้ความสามารถ เรื่อง การออกแบบ intervention เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
          2.3  มีความรู้ความสามารถ เรื่อง การประเมินผล และการวิจัยเชิงสุขภาพ
          2.4  ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลวิชาการด้านสาธารณสุขเพื่อยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรค
          2.5  ประสานงานกับเครือข่ายข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ครั้งต่อเดือน
          2.6  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
          2.7  เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ปริมาณงานอาจเพิ่มหรือลด        
                 ขึ้นอยู่กับงานที่ผู้ว่าจ้างส่งมอบให้ทำในแต่ละเดือน
3. เงื่อนไขการจ้าง
          3.1  ผู้ว่าจ้างยินยอมให้ผู้เสนอราคาใช้วัสดุครุภัณฑ์ของทางราชการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม             
                 โดยผู้รับจ้างจะต้องดูและทรัพย์สินของทางราชการไม่ให้ชำรุดหรือสูญหาย
          3.2  ผู้รับจ้างสามารถเดินทางไปราชการหรือเข้าร่วมประชุม โดยเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม ค่าใช้จ่ายใน            
                 การเดินทางไปราชการและอื่นๆ ตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด
          3.3  ผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการเช่นเดียวกับข้าราชการและพนักงานราชการ เช่น ค่ารักษาพยาบาล  เงินประกันสังคม เป็นต้น
          3.4  ค่าปรับและการหักเงินค่าจ้าง ถ้ามีผู้รับจ้างไม่ส่งมอบงานตามเวลาที่กำหนด ผู้ว่าจ้างจะปรับเป็นรายวัน               
                 ในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้างแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100.-บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
4. ระยะเวลาการจ้าง
          จ้างเหมาเจ้าหน้าที่จำนวน 1 คน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562
5. การส่งมอบงาน
          5.1  ส่งมอบงานทุกสิ้นเดือน หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จในแต่ละเดือน
          5.2  หนังสือส่งมอบงาน/บิลเงินสด
          5.3  เอกสารแสดงผลการดำเนินงานตามข้อกำหนด
6. การจ่ายเงิน
          กรมจะจ่ายเงินเป็นจำนวน 6 งวด ๆ ละเท่าๆ กัน เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับถูกต้องครบถ้วนตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ทุกประการ

ดาวน์โหลดใบสมัคร
 
 
Back