ถึง

สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค

อาคาร 7 ชั้น 2 เลขที่ 88/21 ถนนติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

พิกัด GPS : 13.853678   100.528611
โทรศัพท์ : 0 2590 3860-2
โทรสาร : 0 2590 3386