คำสั่งกรมควบคุมโรค
ที่ ๒๔๓/๒๕๕๖
เรื่อง ตั้งสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เป็นการภายใน สังกัดกรมควบคุมโรค
 
           อนุสนธิ คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ ๙๔๕/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๖ ตั้งสำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เป็นการภายใน สังกัดกรมควบคุมโรค นั้นเพื่อให้การดำเนินงานด้านสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เป็นไปด้วยดี มีประสิทธิภาพ กรมควบคุมโรค จึงให้ปรับปรุงสำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เป็น สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เป็นการภายใน สังกัดกรมควบคุมโรค ดังนี้
 
๑.    หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ มีดังนี้
       ๑.๑    ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ
       ๑.๒    ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนารูปแบบการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
       ๑.๓    ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รูปแบบการเฝ้าระวัง และตอบโต้สื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์กรมควบคุมโรคได้อย่างทันท่วงที
       ๑.๔    สร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ และเครือข่ายพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
       ๑.๕    จัดทำฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับ องค์ความรู้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการดำเนินงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
       ๑.๖    วางแผน กำหนดกลวิธี ในการสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนดำเนินการจัดกิจกรรมด้านการรณรงค์โรคและภัยสุขภาพ ตามนโยบายของกรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุข
       ๑.๗    บริหารจัดการ สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ของกรมควบคุมโรค
       ๑.๘    ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.     การบริหารงานของสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
       ๒.๑    การบังคับบัญชาให้สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมควบคุมโรค
       ๒.๒    การจัดส่วนราชการของสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ให้แบ่งเป็นดังนี้
            ๒.๒.๑       กลุ่มบริหารทั่วไป (สธ ๐๔๓๓.๑) มีหน้าที่รับผิดชอบ
                    -       ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงาน
                    -       ดำเนินงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและยานพาหนะ งานการเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน
                    -       ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
            ๒.๒.๒       กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร (สธ ๐๔๓๓.๒) มีหน้าที่รับผิดชอบ
                    -       ศึกษา วิเคราะห์ และนำเสนอนโยบายยุทธศาสตร์การสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพไปสู่การปฏิบัติ
                    -       จัดทำแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ และดำเนินการสื่อสาร
                            ถ่ายทอด ผลักดัน ให้หน่วยงานเกิดการปฏิบัติ
                    -       จัดทำ สื่อสาร ถ่ายทอด กำกับ ติดตาม ประเมินผลเป้าหมายตัวชี้วัดต่าง ๆ และตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
                    -       วิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ จัดทำคำของบประมาณ ติดตาม กำกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
                             และบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงาน
                    -       ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามมาตรฐานสากล (PMQA)
                    -       พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS)
                    -       พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
                    -       วางแผนและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและสมรรถนะตามภารกิจของหน่วยงาน
                    -       ติดตามประเมินผลการดำเนินงานสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
                    -       ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
            ๒.๒.๓       กลุ่มเฝ้าระวังสื่อและตอบโต้ (สธ ๐๔๓๓.๓) มีหน้าที่รับผิดชอบ
                    -       ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังสื่อ ตอบโต้สื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ ที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์กรมควบคุมโรค
                    -       ดำเนินการเฝ้าระวังสื่อ คัดกรองข่าว วิเคราะห์ข่าวสารที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกรมควบคุมโรค
                    -       จัดหาแหล่งข่าว ประสานสื่อมวลชน จัดทำประเด็นสาร เพื่อสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ และสร้างภาพลักษณ์ของกรมควบคุมโรค
                    -       สร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายงานเฝ้าระวังสื่อและคอบโต้อย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ทันสถานการณ์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
                    -       ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
            ๒.๒.๔       กลุ่มสื่อสารและรณรงค์ (สธ ๐๔๓๓.๔) มีหน้าที่รับผิดชอบ
                    -       ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
                    -       วางแผนการสื่อสารและรณรงค์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์โรค
                    -       ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานวิชาการเพื่อกำหนดเนื้อหาสาระสำคัญในการสื่อสารและรณรงค์
                    -       ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาสื่อและช่องทางการสื่อสารเพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                    -       ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์เพื่อสร้างกระแส กระตุ้นให้ประชาชนมีพฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรค
                             และภัยสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม
                    -       ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายเผยแพร่และปรชาสัมพันธ์ให้มีส่วนร่วมและสนับสนุนการสื่อสารและรณรงค์
                    -       ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
            ๒.๒.๕       กลุ่มพัฒนาพฤติกรรม (สธ ๐๔๓๓.๕) มีหน้าที่รับผิดชอบ
                    -       ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา และกำหนดรูปแบบ และกลวิธีการดำเนินงานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนตามกลุ่มเป้าหมาย
                            ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
                    -       ศึกษา พัฒนา รูปแบบการสื่อสารเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
                    -       ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่กิจกรรมด้านวิชาการและความรู้ด้านพฤติกรรมสุขภาพให้แก่บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                    -       ประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
                    -       ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
            ให้ยกเลิกคำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ ๙๔๕/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง ตั้งสำนักงาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เป็นการภายใน สังกัดกรมควบคุมโรคทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
สั่ง ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
 
(ลงชื่อ)  พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์
(นายพรเทพ  ศิริวนารังสรรค์)
อธิบดีกรมควบคุมโรค