• person
  นายแพทย์วิชาญ ปาวัน
  ผู้อำนวยการ
 • person
  นายธนพล รัตนเศวตศักดิ์
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์กรและภาคเครือข่าย
 • person
  นางสาววิไล ชูเกียรติศิริ
  นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ
  หัวหน้ากลุ่มวิชาการเผยแพร่และมวลชนสัมพันธ์
 • person
  ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
  หัวหน้ากลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยงในภาวะฉุกเฉิน
 • person
  นางนิรันตา ศรีบุญทิพย์
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีการสื่อสาร
 • person
  นางสาวสิริกาญจน์ ถมยาศิริกุล
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 •  


โครงสร้าง
สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

อัตรากำลัง (คน)

ข้าราชการ

ลูกจ้างประจำ

พนักงานราชการ

พนักงานกระทรวง

ลูกจ้างเหมาบริการ

รวม

  ผู้อำนวยการ

1

-

-

-

-

1

ที่ปรึกษา - - - - 1 1
ช่วยอำนวยการ 1 - - - - 1

  กลุ่มบริหารทั่วไป

3

-

6

4

3

16

  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

1

-

4

1

-

6

  กลุ่มพัฒนาวิชาการและภาคีเครือข่าย

1

-

5

-

2

8

กลุ่มเฝ้าระวังสื่อและตอบโต้และภาพลักษณ์

1

1

5

1

6

14

กลุ่มสื่อสารและการรณรงค์

3 - 3 - 2 8

รวม

10 1 23 6 13 53

รวมทั้งหมด

53 คน


ปรับปรุง ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2559