1. เร่งรัดการดำเนินงานเชิงรุกด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ให้มีประสิทธิภาพ (G1 - G4)
  2. เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ทั้งการวางแผนนำแผนสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผลแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (G1 - G4)
  3. พัฒนารูปแบบในการเผยแพร่ข้อมูลควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ (G2 - G3)
  4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน (G1 และ G4)
  5. พัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (G1 - G4)