วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

- วิสัยทัศน์ของสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

องค์กรชั้นนำระดับประเทศและภูมิภาคในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและการสื่อสารเพื่อปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ


- พันธกิจ

 พัฒนาองค์ความรู้ เรียนรู้ ถ่ายทอด สื่อสารและสร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งระดับประเทศและนานาชาติ

- ภารกิจ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ
 2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนารูปแบบการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
 3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รูปแบบการเฝ้าระวัง และตอบโต้สื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์กรมควบคุมโรคได้อย่างทันท่วงที
 4. สร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ และเครือข่ายพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
 5. จัดทำฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับ องค์ความรู้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการดำเนินงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
 6. วางแผน กำหนดกลวิธี ในการสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการจัดกิจกรรมด้านการรณรงค์โรคและภัยสุขภาพ ตามนโยบายของกรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุข
 7. บริหารจัดการ สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ของกรมควบคุมโรค
 8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


บทบาท หน้าที่ กลุ่มงานภายใน

- กลุ่มบริหารทั่วไป (สธ 0433.1) มีหน้าที่รับผิดชอบ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงาน

 2. ดำเนินการเกี่ยวกับ งานธุรการ-สารบรรณ

 3. ดำเนินการเกี่ยวกับ งานการเงินและบัญชี

 4.  ดำเนินการเกี่ยวกับ งานพัสดุและยานพาหนะ

 5.  ดำเนินการเกี่ยวกับ งานการเจ้าหน้าที่(HRM) ด้านการสรรหา การคัดเลือก การประเมินการขาด ลา มาสาย การลาออก และอื่นๆ ของหน่วยงาน

 6.  การปรับปรุง พัฒนาสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ และปลอดภัย

 7.  การพัฒนางานคุณธรรม จริยธรรมของเจ้าหน้าที่

 8.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

- กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร (สธ 0433.2) มีหน้าที่รับผิดชอบ

 1.   ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และนำเสนอนโยบายยุทธศาสตร์การสื่อสารความเสี่ยงเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไปสู่การปฏิบัติ

 2.   วิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ จัดทำคำของบประมาณ ติดตาม กำกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และบริหารจัดการงบประมาณโครงการของหน่วยงานให้ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์

 3.  จัดทำกลยุทธ์ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ และการดำเนินการสื่อสาร ถ่ายทอด ผลักดันให้หน่วยงานเกิดการปฏิบัติ

 4.   รวบรวม วิเคราะห์จัดทำแผนแม่บทการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ (พ.ศ. 2558 – 2562)       

 5.  ประสานงานเครือข่ายยุทธศาสตร์การสื่อสารความเสี่ยงเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

 6.  นิเทศ ติดตาม และการประเมินผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การสื่อสารความเสี่ยงเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค

 7.  พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ในการดำเนินงานสื่อสารความเสี่ยง เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และงานSocial Media , Appication , ข่าวกรมควบคุมโรค , Appication กดดูรู้โรค

 8. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามมาตรฐานสากล (PMQA)

 9. พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS)  

 10. วางแผนและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและสมรรถนะตามภารกิจของหน่วยงาน2.11  จัดทำการสื่อสาร ถ่ายทอด กำกับ ติดตาม ประเมินผลเป้าหมายตัวชี้วัดต่าง ๆ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

 11.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย   

- กลุ่มเฝ้าระวังสื่อและตอบโต้ และภาพลักษณ์ (สธ 0433.3) มีหน้าที่รับผิดชอบ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังสื่อ ตอบโต้สื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพที่มีผลกระทบต่อกรมควบคุมโรค

 2. ศึกษาและวิเคราะห์การสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานที่ต้องการ

 3. สร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายงานเฝ้าระวังและตอบโต้ข่าวสารที่มีความเสี่ยงโรคและตอบโต้  อย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ทันสถานการณ์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประสานงานเครือข่ายด้านการสื่อสารความเสี่ยง เฝ้าระวังและตอบโต้สื่อให้เข้มแข็งยั่งยืน

 4.  ดำเนินการเฝ้าระวังสื่อ คัดกรองข่าว วิเคราะห์ข่าวสารที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ของกรมควบคุมโรค                                                                                           

 5. จัดทำประเด็นสาร เพื่อสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

 6. การสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพระหว่างประเทศ

 7. กำหนดทิศทางเป้าหมายในการสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร

 8. สร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายในการสื่อสารการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร

 9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย   


- กลุ่มพัฒนาวิชาการและภาคีเครือข่าย (สธ 0433.4) มีหน้าที่รับผิดชอบ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนารูปแบบ กลวิธีการดำเนินงานสื่อสารความเสี่ยงเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนตามกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ อย่าเหมาะสม

 2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยแนวทางการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน ระหว่างภาครัฐ และเอกชน / องค์กรต่าง ๆ ในการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

 3.  กำหนดรูปแบบภาคีเครือข่ายการทำงานร่วมกันให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในการ ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

 4. ประสานความร่วมมือในการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ อย่างเหมาะสม

 5. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม และความรู้ด้านสื่อสารความเสี่ยงเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้แก่บุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                        

 6. สร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

 7. การประเมินผลการรับทราบข้อมูลข่าวสารความรู้และพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนไทย และความพึงพอใจของกรมควบคุมโรค

 8. ติดตาม ประเมินผลการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ     

 9.  ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี แก่ภาคีเครือข่ายในการสื่อสารความเสี่ยงสื่อสารภาวะวิกฤต เฝ้าระวังและตอบโต้ รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมและยั่งยืน

 10. ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี ผลงานวิชาการ บุคลากรดีเด่น ฯ ในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

 11. ประสานและสนับสนุนภาคีเครือข่ายให้เข้มแข็งและยั่งยืน

 12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

- กลุ่มสื่อสารและการรณรงค์ (สธ 0433.5) มีหน้าที่รับผิดชอบ

 1. ศึกษา พัฒนา รูปแบบการสื่อสารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  

 2. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสนองตอบความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายสื่อมวลชน

 3. วางแผน ประสานงานการสื่อสารและรณรงค์ กำหนดเนื้อหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรค  

 4. จัดทำข่าวสารเพื่อสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ        

 5.  จัดหาแหล่งข่าว และประสานสื่อมวลชน

 6.  ประสานและร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพและจัดนิทรรศการ จัดงานต่างๆ

 7. จัดทำสื่อมวลชนสัมพันธ์ และประเมินผล

 8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย