แบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

 1. ท่านมีความพึงพอใจต่อ เว็ปไซต์สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เพียงใด

  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
 2. ท่านมีความพึงพอใจต่อ ข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ บนเว็ปไซต์สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เพียงใด

  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด


 ดูผลแบบสำรวจ